Lejebetingelser

LEJEBETINGELSER 2013

1: Lejeprisen

Lejen beregnes på grundlag af udlejers fastsatte priser. Den tid udstyret er udlejet er lejeperioden, herved forstået den periode udstyr er borte fra Profox´s lager og er til rådighed efter lejeaftalen. Korteste lejeperiode er 1 dag og tilbagelevering skal ske kl. 11.00 på afleveringsdagen, medmindre andet er angivet. Returneres udstyret for sent, faktureres lejer for en ekstra lejedag. Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny kontrakt, hvor den nye lejeperiode fremgår. Ved afbestilling af udstyr senest 7 hverdage før første lejedag, erlægges 50% af lejebeløbet. Ved senere afbestilling erlægges 75% af lejebeløbet, medmindre afbestilling foretages mindre end 2 hverdage før lejeperiodens begyndelse. I så fald erlægges 100% af lejebeløbet. Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

 

2: Afhentning og tilbagelevering

Afhentning og tilbagelevering sker fra Profox´s lageradresse, medmindre andet er aftalt. Opstilling, transport frem og tilbage afregnes særskilt.

 

3: Depositum

Vi forbeholder os ret til at opkræve depositum, hvis lejen overstiger en værdi på 2500 DKK, samt se gyldig billede id uanset lejepris.

 

4: Betaling og retstvister

Lejen afregnes ved aflevering af udstyr, medmindre andet er aftalt. Ved langtidsleje, som er minimum 7 dage, erlægges et depositum på 50% af lejebeløbet ved afhentning, mens resten afregnes ved udstyrets tilbagelevering. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

 

5: Forsikringsforhold og ansvar

Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder, men ikke begrænset til

a. tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer

b. glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag.

c. Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder.

d. Grov uagtsomhed for så vidt denne ikke kan lægges Profox´s medarbejdere til last.

e. Simpelt tyveri.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for Profox´s kontrol. Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik transport fra udlejers lager påbegyndes og indtil det lejede er afleveret ifølge bestemmelserne i afsnit 5. Læsning og aflæsning samt transport er alene lejers ansvar.

 

6 : Videreudlejning

Det lejede udstyr må ikke videreudlejes eller udlånes uden skriftlig godkendelse af Profox.

 

7: Udstyrets stand

Det udleverede udstyr skal ved aflevering være i samme stand, som ved afhentning. Profox tjekker alt udstyr inden det udleveres, og standen er 100% i orden. Ved afhentning eller umildbart efter skal lejer oplyse om evt. driftproblemer. Hvis udstyr returens i anden stand end afhentet, er lejer forpligtet til at betale udlejer for ny genstand(e) / reparation og for evt. tab i perioden.

Profox tillader sig 3 hverdage til at tjekke det udlejede udstyr, efter udlejer har returneret.

 

8: Reparation og service

Lejer må under ingen omstændigheder, personligt eller med hjælp fra tredjemand, søge at udføre indgreb i det lejede, herunder forsøg på reparation eller servicearbejde.

 

9: Misligeholdelse af aftale

Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft i øvrigt, for eksempel ved udeblivelse af lejebetaling til aftalt tidspunkt. Til

afhentningsberettiget misligholdelse hører også fogedforretning hos lejer, konkurs eller anden betalingsstandsning.

 

10: Forbehold

Profox tager forbehold over for alm. force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres

misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Scroll to Top